Wanneer u onze uitlaatservice gebruikt, vertrouwt u ons uw gegevens toe. We begrijpen dat dit een grote verantwoordelijkheid is en doen ons best om uw gegevens te beschermen en u er de controle over te geven.

Dit privacybeleid is bedoeld om u inzicht te geven in de gegevens die we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe u deze gegevens kunt updaten, beheren, exporteren en verwijderen.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?
Hondenuitlaatservice WalkandPlay, gevestigd in gemeente Ravels, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hondenuitlaatservice WalkandPlay verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruikmaakt van onze diensten.

Persoonsgegevens die wij verwerken zijn:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Adresgegevens

Waarom hebben wij gegevens nodig?
Hondenuitlaatservice WalkandPLay verwerkt persoonsgegevens om u optimaal van dienst te kunnen zijn.

Hoelang bewaren we persoonsgegevens?
Hondenuitlaatservice WallkandPlay bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Zodra het contract is beëindigd, zullen de gegevens conform de belastingdienst nog 7 jaar in ons archief aanwezig blijven.

Delen met anderen
Hondenuitlaatservice WalkandPLay verstrekt de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen.

Op basis van welke rechtsgronden gebruiken we uw gegevens?
Hondenuitlaatservice WalkandPLay gebruikt de persoonsgegevens om u optimaal van dienst te kunnen zijn en verwerkt uw persoonsgegevens alleen als u er toestemming voor hebt gegeven, zolang dit nodig is voor de uitvoering van de uitlaatservice-overeenkomst, en zolang de belastingdienst dit vereist. Wij doen dit omdat dit wettelijk verplicht is.

Welke rechten heeft u?
Hondenuitlaatservice WalkandPlay vindt het belangrijk dat u de rechten die u volgens de wet hebt, goed kunt uitoefenen. Daarom is het makkelijk om contact op te nemen met ons door het sturen van een mail naar mail@walkandplay.nl.
Hondenuitlaatservice WalkandPlay zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U kunt de volgende rechten uitoefenen:
– Het recht van inzage: u hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken;
– Het recht van correctie: als de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, dan heb u het recht om deze aan te laten passen;
– Het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, heb u het recht ons te
vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor bijvoorbeeld de belastingdienst;
– Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de
(on)rechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, heb u het
recht om de beperking van de verwerking aan te vragen;
– Het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw
keuze. U kunt alleen van dit recht gebruikmaken als de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst;
– Het recht van bezwaar: als wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, dan is het mogelijk bezwaar te maken waarna een
belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing heb u altijd het recht van bezwaar.

Beveiliging
Hondenuitlaatservice WalkandPlay neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en/of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via mail@walkandplay.nl

Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens

Ook al doen wij er alles aan om na om bescherming van persoonsgegevens na te streven, het kan voorkomen dat u hier niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens.